AHP gi wan betre tanpe

AHP gi wan betre tanpe

Het Affordable Housing Project (AHP) is een programma van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Kom ik in aanmerking?

Aucaans

Sarnami

Saramaccaans

Beluister de instructies

Fasen van verificatie

Verificatie verwijst naar het proces van het beoordelen van aanvragen voor subsidie. Dit wordt gedaan om er zeker van te zijn dat het aanvraagdossier volledig is en op waarheid berust. Het verificatieproces houdt in dat het aanvragende huishouden in aanmerking komt, dat het project technisch uitvoerbaar is en voldoet aan de AHP-criteria voor kosteneffectiviteit. Verificatie wordt uitgevoerd door de PIU en bestaat uit drie stappen:

 • Bureauverificatie
 • Veld verificatie
 • Eind verificatie
over-ons

Bureauverificatie

De bureauverificatie vindt plaats met behulp van het AHP MIS. De AHP-Officer gaat na of de aanvraag volledig en accuraat is, controleert of de aanvrager in aanmerking kan komen voor de subsidie en identificeert eventuele kwesties die aandacht behoeven tijdens de veldverificatie. De informatie in het aanvraagformulier wordt geverifieerd aan de hand van de bewijsstukken die zijn gescand en elektronisch bij het aanvraagformulier zijn toegevoegd.

Bij bureauverificatie zijn vijf resultaten mogelijk:

 • Klaar voor veld verificatie: de aanvraag is volledig en correct ingevuld, er zijn geen speciale kwesties of aandachtspunten. de aanvraag wordt geacht gereed te zijn voor een veld verificatie;
 • In afwachting: er is een probleem dat moet worden opgelost voordat de aanvraag aan een veld verificatie kan worden onderworpen en dit probleem kan door de PIU worden opgelost en hoeft niet teruggestuurd te worden naar de NGO;
 • Onvolledig: er is vastgesteld dat de aanvraag een probleem heeft en moet terug naar de NGO;
 • Aanvraag is verlopen: het termijn waarbinnen PIU en NGO's informatie over aanvragers moeten verstrekken of bijwerken is verlopen.
over-ons

Veld verificatie

Veld Verificatie verwijst naar het bezoek ter plaatse om te zien waar de woonoplossings activiteiten zullen plaatsvinden. Het bezoek ter plaatse wordt gebruikt om de fysieke omstandigheden, de locatie en de geschiktheid na te gaan. Elke AHP-aanvraag moet een veldverificatiebezoek ondergaan. Veldverificatie bezoeken worden uitgevoerd door de AHP-Officers.

Wanneer de bijdrage van het aanvragende huishouden bestaat uit bouwmaterialen, wordt het veldbezoek gebruikt om de hoeveelheid en kwaliteit van de materialen te bepalen.

Naast de inspectie van de projectlocatie zal de veldverificatie worden gebruikt om de resultaten van de PMT (Proxy Means Test) te bevestigen.

De AHP-Officer vult een veldbezoekformulier in wanneer hij zijn bezoek ter plaatse aflegt. Terug in het kantoor van de PIU voert de AHP-Officer de resultaten van het veldbezoek in, in het AHP-MIS .

Bij de veld verificatie zijn drie resultaten mogelijk:

 • Bezoek is “bevredigend”, wat aangeeft dat het in orde is om voorafgaand te worden goedgekeurd door de supervisor;
 • Bezoek is “onbevredigend”. Aanvraag vereist aandacht van PIU. Er zijn kwesties en/of problemen geconstateerd die moeten worden opgelost door middel van een eindcontrole;
 • Aanvraag vereist aandacht van de NGO. Er zijn kwesties en/of problemen geconstateerd die vereisen dat de NGO er nog eens naar kijkt.
over-ons

Eind verificatie

Eind Verificatie verwijst naar het proces waarbij de supervisor de aanvraag nog een laatste keer bekijkt (indien nodig na overleg met de aanvrager en/of contractant). Als aan alle voorwaarden is voldaan, geeft de supervisor voorafgaande-goedkeuring voor een subsidie.

Na de eind Verification zijn drie resultaten mogelijk:

 • De aanvraag wordt voorafgaand goedgekeurd voor een subsidie;
 • De aanvraag wordt bewaard in een case-study box voor wijziging. De aanvraag vereist vervolgacties van de NGO om te proberen een probleem op te lossen dat tijdens de veld verificatie is geconstateerd;
 • De aanvraag wordt afgewezen. Het verificatieproces is voltooid en de aanvraag is afgewezen omdat deze niet voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor subsidie of niet voldoet aan de technische en/of financiële criteria.

Voorafgaand goedgekeurd betekent dat het aanvragende huishouden vooraf is goedgekeurd voor een subsidie. Bij voorafgaande goedkeuring van een subsidie heeft de aanvrager tot 90 dagen de tijd om te voldoen aan de voorwaarden die nodig zijn voor goedkeuring van de aanvraag. Deze voorwaarden worden gepresenteerd in de voorafgaande-goedkeuring fase van de projectcyclus.

logo Affordable Housing Project (AHP)

Een samenwerking tussen de Regering van Suriname en de Islamic Development Bank

Contact

logo Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvestinglogo Islamic Development Bank (IsDB)

AHP 2023